Skip to content

Polityka prywatności

Ochrona danych

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa ELEKTRO TEAM Sp. z o.o.. Zasadniczo możesz korzystać ze strony internetowej ELEKTRO TEAM Sp. z o.o.  bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach regulaminu obowiązującego ELEKTRO TEAM Sp. z o.o.. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, ELEKTRO TEAM Sp. z o.o. wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

 1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych ELEKTRO TEAM Sp. z o.o. opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

 • a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeśli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, stanem osobistym Analizowanie lub przewidywanie preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator danych

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

 • h) przetwórcy

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

 • j) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznacznie dla konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych .

 1. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Prezes Zarządu: Mariusz Hetmańczyk

ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.
Al. W. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

NIP 954-283-31-55
REGON: 520477828

SĄD REJONOWY KATOWICE –  WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000933448

 

Kapitał: 100 000,00 ZŁ

 1. Pliki cookie

Strony internetowe ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni funkcjonalne.

 1. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wejściu na stronę internetową przez osobę, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej są kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem oceniane przez ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.statystycznie oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawa strona internetowa ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli dana osoba skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli jest to wymagane przez dawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba odpowiedzialna do celów przetwarzania został dostarczony.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejski organ ds. dyrektywy i rozporządzenia lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte w trybie rutynowym i zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • a) Prawo do animowości

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba zainteresowana chce, aby dane osobowe przechowywane w ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.zapewni niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.i nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 DS-GVO, ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o. podejmie odpowiednie działania, uwzględniając rozliczenia dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba zainteresowana zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji w tym od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o. zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o., może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym- czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust., nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o..

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO w celu wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 DS-GVO sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa w podobny sposób. sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do których osoba podmiot odpowiedzialny i takie ustawodawstwo wymaga odpowiednich środków w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, ELEKTRO-TEAM Sp. z o.o.podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych ze zautomatyzowanymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli dana osoba mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Każdorazowe wywołanie jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby dany komponent jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka i powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dotyczy Facebook. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli dana osoba skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje je. dane osobowe .

Facebook otrzymuje zawsze za pośrednictwem komponentu Facebooka informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby te informacje były przesyłane do Facebooka w ten sposób, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę zainteresowaną do tłumienia transmisji danych do Facebooka.

 1. Zasady ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane oraz jak często i na jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni składnik Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która jest przypisana do jej strefy wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Zasady ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Jetpack dla WordPress

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Jetpack na tej stronie. Jetpack to wtyczka do WordPressa oferująca dodatkowe funkcje operatorowi strony internetowej zbudowanej na WordPressie. Jetpack umożliwia operatorowi witryny między innymi uzyskanie przeglądu odwiedzających witrynę. Możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających poprzez wyświetlanie powiązanych artykułów i publikacji lub możliwość udostępniania treści na stronie. Ponadto w Jetpack wbudowane są funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje również i przyspiesza ładowanie obrazów zintegrowanych ze stroną internetową.

Operatorem wtyczki Jetpack dla WordPressa jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni komponent jetpack do zbierania danych do celów analizy, które mają być wysłane do Automattic. W ramach tego procesu technicznego Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu odwiedzin witryny. Uzyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania zainteresowanej osoby, która weszła na stronę internetową osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i są oceniane w celu optymalizacji strony. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Quantcast również dowiaduje się o danych. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów, co Automattic.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic/Quantcast umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Automattic można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Jetpack związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Automattic/Quantcast. W tym celu osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji z sprzeciwu jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po wniesieniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strona internetowa osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie nie będzie już w pełni wykorzystywana przez daną osobę.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Automattic są dostępne pod adresem https://automattic.com/privacy/. Obowiązująca polityka prywatności Quantcast jest dostępna pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

 1. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub zainicjowania umowy.

 1. Wymogi ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy polegającej na udostępnieniu nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje byłyby, gdyby dane osobowe nie zostały podane.

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.